Aizstāvētie maģistra un promocijas darbi

  • Pētniece - maģistrante Olga Vindača "Digitālā kompetence mācīšanās konceptuālo aspektu kontekstā augstākās izglītības iestādēs", darba vadītāja Dr.paed. profesore Velta Ļubkina, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 2019. Maģistra darba izstrāde saņēmusi Latvijas Zinātnes padomes atbalstu fundamentālo un lietišķo pētījumu projektā “Transformatīvas digitālās mācīšanās ieviešana pedagoģijas zinātnes doktora programmā Latvijā (DocTransDigLearnLat)”, Nr. Lzp-2018/2-0180.
  • Pētniece - maģistrante Anda Abuže "PĒTNIECĪBAS UN PĀRVALDĪBAS INFORMĀCIJAS SISTĒMA", darba vadītājs prof. Dr.sc.ing. Artis Teilāns, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 2019. Maģistra darba izstrāde saņēmusi Latvijas Zinātnes padomes atbalstu fundamentālo un lietišķo pētījumu projektā “Transformatīvas digitālās mācīšanās ieviešana pedagoģijas zinātnes doktora programmā Latvijā (DocTransDigLearnLat)”, Nr. Lzp-2018/2-0180.