Aizstāvētie maģistra un promocijas darbi

  • Pētnieks Mārtiņš Spridzāns, promocijas darba izstrāde "E-studiju procesa attīstība militarizētā izglītibas iestādē" (2018-2021), vadītājs Dr.paed. asocētais profesors Jānis Dzerviniks.
  • Pētniece Olga Vindača, promocijas darba izstrāde "Transformatīvā digitālā mācīšanās doktora studijās" (2019-2021), vadītāja Dr.paed. profesore Velta Ļubkina.
  • Pētniece - maģistrante Sandra Stafecka "Digitalizācija bērnu ar speciālām vajadzībām vecāku izglītībā", darba vadītāja Dr.paed. docente Līga Danilāne, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 11.06.2021. Maģistra darba izstrāde saņēmusi Latvijas Zinātnes padomes atbalstu fundamentālo un lietišķo pētījumu projektā “Transformatīvas digitālās mācīšanās ieviešana pedagoģijas zinātnes doktora programmā Latvijā (DocTransDigLearnLat)”, Nr. Lzp-2018/2-0180.
  • Pētniece - maģistrante Olga Vindača "Digitālā kompetence mācīšanās konceptuālo aspektu kontekstā augstākās izglītības iestādēs", darba vadītāja Dr.paed. profesore Velta Ļubkina, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 11.06.2019. Maģistra darba izstrāde saņēmusi Latvijas Zinātnes padomes atbalstu fundamentālo un lietišķo pētījumu projektā “Transformatīvas digitālās mācīšanās ieviešana pedagoģijas zinātnes doktora programmā Latvijā (DocTransDigLearnLat)”, Nr. Lzp-2018/2-0180.
  • Pētniece - maģistrante Anda Abuže "PĒTNIECĪBAS UN PĀRVALDĪBAS INFORMĀCIJAS SISTĒMA", darba vadītājs prof. Dr.sc.ing. Artis Teilāns, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 18.01.2019. Maģistra darba izstrāde saņēmusi Latvijas Zinātnes padomes atbalstu fundamentālo un lietišķo pētījumu projektā “Transformatīvas digitālās mācīšanās ieviešana pedagoģijas zinātnes doktora programmā Latvijā (DocTransDigLearnLat)”, Nr. Lzp-2018/2-0180.