ERASMUS+ project "SMM4WIN"

ERASMUS+ projekts " Sociālo mediju mārketinga prasmes jauniešu ar invaliditāti iekļaušanas un nodarbinātības veicināšanai - SMM4WIN"
Projekta Nr. 2019-2-PL01-KA205-066133
   

Īss mūsu projekta kopsavilkums
"SMM4WIN - Sociālo mediju mārketinga prasmes jauniešu ar invaliditāti iekļaušanas un nodarbinātības veicināšanai" mērķis ir palīdzēt jauniešiem ar invaliditāti iegūt jaunas prasmes sociālo mediju mārketingā kā profesionāla darba, pašrealizācijas un komunikācijas līdzekli, veicināt sava personīgā zīmola un karjeras attīstību, izmantojot progresīvu izglītības iniciatīvu, kuras pamatā ir: vienaudžu apmācība, lai motivētu jauniešus mācīties; progresīvas un strukturētas laboratorijas aktivitātes; vieda mācību vide. Priekšlikuma mērķis ir sasniegt šādus konkrētus mērķus: • veicināt jauniešu ar invaliditāti sociālo un ekonomisko iekļaušanu un nodarbinātību, pašnodarbinātību sociālajos un uzņēmējdarbības pakalpojumos; • sniegt jauniešiem ar invaliditāti zināšanas un atbilstošas prasmes sociālo tīklu mārketingā sociālai un profesionālai dzīvei un uzlabot viņu pilsoniskās prasmes. Tas tiek realizēts, pētot, izveidojot un mācot izstrādāto kursu, izveidojot e-mācību materiālu paketi un ievietojot to atklātā resursā plašai sabiedrībai. • Veicināt iekļaušanos sociālajā un ekonomiskajā dzīvē, demonstrēt cilvēku ar invaliditāti sasniegumus, lai uzlabotu sabiedrības uztveri, pārvarot stereotipus, kas saistīti ar personas ar invaliditāti stāvokli un iespējām darba tirgū. Projekta mērķa grupas • Cilvēki ar invaliditāti no NEET kategorijas (darbā, izglītībā un apmācībā neiesaistīti jaunieši), kuriem nepieciešama sociāla pielāgošanās, motivācija mācīties un profesionāla orientācija (18–35 gadus veci) • Jaunieši ar invaliditāti, kuriem nepieciešamas SMM prasmes, lai veicinātu viņu personīgā zīmola/profesionālās izaugsmes/karjeras veidošanu (18–35 gadus veci) • Jaunieši ar invaliditāti, kuri vēlas strādāt SMM jomā (18–35 gadus veci) • NVO un sociālo dienestu pārstāvji, kas palīdz cilvēkiem ar invaliditāti un ir atbildīgi par SMM organizācijām (bez vecuma ierobežojumiem) - Jauns eksperts SMM jomā un jaunie sociālie pedagogi un sociālie darbinieki, kas ir bezdarbnieki vai strādājoši un kuri ir ieinteresēti būt pasniedzēji/pētnieki šajā projektā. SMM4WIN mērķis ir īstenot novatorisku un starptautisku apmācību programmu sociālo tīklu mārketingā, ko atbalsta “vieda mācību vide”. Mūsu apmācības būs interaktīvas un intensīvas (gan klātienē, gan virtuāli). Tās tiks īstenotas, piedaloties jaunajiem sociālajiem pedagogiem un sociālajiem darbiniekiem, kā arī iesaistot sociālo uzņēmumu, sabiedrisko sociālo pakalpojumu un sociālo pakalpojumu lietotāju pārstāvjus. Mēs īstenosim starptautiskas jauniešu SMM4WIN laboratorijas aktivitātes kā konkrētu piemēru „viedas mācību vides” izmantošanai. SMM4WIN: • Work (Darbs - SMM prasmes jauniešu ar invaliditāti nodarbinātībai) • Inclusion (Iekļaušana - sabiedriskajā dzīvē) • Novate (Novitāte - faktiskās prasmes digitālajā jomā). Projekts SMM4WIN sniegs šādus konkrētus rezultātus: 1. Ziņojums par pētījumu “Jaunieši ar invaliditāti sociālajos medijos” (IO1). 2. Vieda mācību vide un jauniešu DSI SMM kopienas platforma (IO2). 3. SMM apmācību programma: ieviešana, vadīšana un ziņošana (IO3). 4. Ieteikumi politikas veidotājiem un SMM rokasgrāmata (IO4). Projekta Konsorciju veido 4 partneri no Polijas, Itālijas, Latvijas un Ukrainas. Tajā ir iesaistītas augstākās izglītības iestādes un NVO.

Mūsu projektā ir 4 partneri; Sofijas Zāmenhofas fonds ir koordinējošā iestāde. Zemāk ir īss projekta partneru apraksts.

Sofijas Zāmenhofas fonds (Zofia Zamenhof Foundation)
Mēs vēlamies sniegt ieguldījumu dažādu sociālo grupu izglītības līmeņa paaugstināšanā valstīs, kurās mēs strādāsim, un ietekmēt integrācijas procesus starp tautām. Mēs esam pārliecināti, ka izglītība dod iespēju augt un samazina sociālās atšķirības. Īsts un dziļš starpkultūru dialogs ir iespējams tikai pateicoties izglītībai, tādējādi mūsu darba mērķis ir izglītība un apmācība, arī starptautiskās sadarbības aspektā. Sofijas Zāmenhofas fonda mērķis ir saglabāt demokrātiskās struktūras un Eiropas vērtības Polijā un izplatīt šīs vērtības Austrumeiropas valstīs, kuras vēl nav pievienojušās Eiropas Savienībai. Mūsu fonda galvenie darbības virzieni ir pilsoniskās attieksmes veidošana, kā arī pilsoniskās aktivitātes atbalstīšana.
Tīmekļa vietne: www.zofiazamenhof.pl

Partneri:

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija (Rezekne Academy of Technologies)
Kopš Latvijas Republikas pirmsākumiem augstskolām ir bijusi nozīmīga un svarīga loma Latgales reģiona attīstībā. No 1925. līdz 1944. gadam Rēzeknē bija Rēzeknes Valsts skolotāju institūts. Kopš 1991. gada Rēzeknes Skolotāju institūts, kurš 1995. gadā tika iekļauts RA sastāvā kā Pedagoģijas fakultāte. Neatkarīgā augstskola atjaunojās, kad Latvijas Republika atjaunoja savu neatkarību 1991. gadā. Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā (RTA) ir trīs fakultātes: Ekonomikas un vadības fakultāte, Inženieru fakultāte un Izglītības, valodu un dizaina fakultāte. RTA fakultātes, trīs zinātniskie institūti un sadarbības institūcijas veicina zinātnes un pētniecības attīstību, jaunu tehnoloģiju apguvi, attīstību un pārnesi uz Latvijas tautsaimniecību.
Tīmekļa vietne: https://www.rta.lv/en/

Friuli-Venēcijas Džūlijas ekoinstitūts (Ecoistituto del Friuli Venezia Giulia)
Ekoinstitūts ir 1989. gadā izveidots bezpeļņas pētniecības institūts. Ekoinstitūta darbība ir vērsta uz ilgtspējīgu attīstību, ievērojot daudznozaru pieeju, lai veicinātu efektīvus un ilgtspējīgus rezultātus un uzlabotu iedzīvotāju dzīvotspēju. Ekoinstitūts ir iesaistīts vietējos un starptautiskos projektos jauniešiem un vecākiem cilvēkiem. Ekoinstitūts izstrādāja izglītojošas iniciatīvas bērniem ar īpašām vajadzībām.
Tīmekļa vietne: http://ecoistitutofvg.it/

Darba, sociālo attiecību un tūrisma akadēmija Kijevā (Academy of Labor, Social Relations and Tourism in Kiev)

Darba, sociālo attiecību un tūrisma akadēmiju (ALSRT) 1993. gadā nodibināja Ukrainas Arodbiedrību federācija kā augstākās izglītības iestādi. Tās mērķis ir apmācīt augsti kvalificētus ekonomikas, finanšu, socioloģijas, sociālā darba, mārketinga, vadības, tiesību, tūrisma, sociālās partnerības, vides aizsardzības u.c. speciālistus. Akadēmijai ir 4. akreditācijas līmenis (augstākais Ukrainā) un tiesības izsniegt valsts atzītus bakalaura, maģistra un doktora grāda diplomus. Slaveni zinātnieki, speciālisti, politiķi, un uzņēmēji sadarbojas ar ALSRT. Tas viss dod iespēju iegūt izglītību gan pēc valsts, gan Eiropas standartiem. ALSRT attīsta dažādas starptautiskas darbības. To vidū ir sadarbība ar Eiropas universitātēm (studentu un mācībspēku apmaiņa, maģistra un bakalaura dubultā grāda programmas), dalība starptautiskos studentu konkursos, dalība starptautiskos projektos, ko finansē starptautiski līdzekļu sniedzēji. ALSRT ir vadošā privātā universitāte Ukrainā pētījumu ziņā un ar lielu pieredzi jaunatnes jomā, un tai ir vairākas mācību programmas cilvēkiem ar invaliditāti.

Tīmekļa vietne: www.socosvita.kiev.ua.