Latvijas Zinātnes padomes fundamentālo un lietišķo pētījumu projekts

Transformatīvas digitālās mācīšanās ieviešana pedagoģijas zinātnes doktora programmā Latvijā

(DocTDLL) lzp-2018/2-0180

Projekta darbības laiks: 01.12.2018. - 31.12.2020. | Finansējums, EUR: 200000

LZP lietišķie un fundamentālie projekti

Projekta mērķis

Mērķis ir radīt jaunas zināšanas un tehnoloģiskās prasmes transformatīvās digitālās mācīšanās (TDL) jomā augstākajā izglītībā Latvijā, balstoties uz Kanādas pieredzi, un nodrošināt zināšanu un prasmju pārnesi doktorantūras studiju programmas “Pedagoģija" turpmākajā attīstībā, kā arī zinātnisko un akadēmisko spēju attīstīšana.

Projekta galvenie rezultāti
  • Latvijas apstākļiem un kultūrvidei pielāgoti rīki: "Personiskās un kultūras orientācijas skala" un "Digitālās kompetences profilētājs".
  • Veikta datu apstrāde doktora studiju programmā "Pedagoģija" Latvijā un sagatavota statistiskā atskaite ar mērķi radīt jaunas zināšanas digitālās izglītības jomā.
  • Izstrādāti divi 10 kredītpunktu vai 15 ECTS moduļi doktora studiju programmai "Pedagoģija"- didaktikas teorijas un pētījumi digitālās mācībās, tai skaitā prakse, pētījumu un prakses sinerģija.  

Projekta vadītāja

Profesore, Dr.paed. Velta Ļubkina

Projekta administratore

Dr.paed., Līga Danilāne

Tālrunis: +371 29474886

E-pasts: Liga.Danilane@rta.lv