Pieredzes apmaiņas vizīte Kanādā

No 10.02.2019  līdz 16.02.2019. projekta ietvaros notika pieredzes apmaiņas vizīte transformatīvās mācīšanās jomā Kanādā. Balstoties uz projekta mērķiem, tā ietvaros Dr., prof. Velta Ļubkina, Dr.habil.paed., prof. Irēna Žogla, Dr. Ilga Prudņikova un doktorantūras studiju programmas „Pedagoģija” students Mihails Kijaško piedalījās pieredzes apmaiņas vizītē Kanādā, Toronto Universitātē, Ontario Universitātē, W. GalenWeston Centrā, Niagāras Lietišķās mākslas un tehnoloģiju koledžā, kur notika semināri un tikšanās ar speciālistiem, gūstot pieredzi digitālās mācīšanas un mācīšanās jomās.

Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekta „Transformatīvas digitālās mācīšanās ieviešana pedagoģijas zinātnes doktora programmā Latvijā” (DocTDLL) proj. Nr.lzp-2018/2-0180 plānotās projekta darbības mērķu nostādnēs ietilpst Kanādas pieredzes teorētiskā izpēte un labās pieredzes apguve transformatīvās digitālās mācīšanās jomā.

Kanādas universitātēm ir īpaša pieredze pētniecības jomā saistībā ar digitālām mācībām dažādās zinātņu nozarēs, tajā skaitā arī 21. gadsimta izglītībā. Ontario Universitātes Tehnoloģiju institūta novatoriskās bakalaura un maģistra studiju programmas ir veidotas tā, lai tiktu veicināta studentu sagatavošana atbilstoši 21. gadsimta prasībām, balstoties uz inovatīvu tehnoloģiju apguvi, piemērošanu un izstrādi, zinātnē balstītu augstāko izglītību, zināšanu pārnesi tautsaimniecībā un sadarbībā ar ražošanas jomu.

Vizītes laikā tās dalībnieki guva jaunas zināšanas par transformatīvās digitālās mācīšanās jomu, rada izpratni par transformatīvās digitālās mācīšanās izmantošanas iespējām pedagogu izglītības nodrošināšanā. Iepazīti labās pieredzes piemēri, kas nodrošina pamatu mērķtiecīgam transformatīvās digitālās mācīšanās nodrošinājuma izvērtējumam un tā pilnveides iespēju formulējumam Latvijas izglītības sistēmā. Kanādas pieredzes teorētiskā izpēte un labākās pieredzes apguve transformatīvās digitālās mācīšanās jomā parāda, ka arī pedagoģiskajā darbībā norit inovatīvi procesi, īpaši tie saistīti ar pedagoģiskajiem līdzekļiem (saturu, programmām, metodēm, paņēmieniem), kas norāda uz Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekta DocTDLL darbības novitāti un nozīmīgumu.

Pedagogu izglītībā arvien vairāk tiek pielietotas jaunās tehnoloģijas, on-line kursi, tiešsaistes mācību vide, kas nodrošina studiju procesa pilnveidošanu. Vizītes laikā tika rastas iespējas kontaktu veidošanai starp Ontario universitātes Tehnoloģiju institūta EILAB vadošajiem speciālistiem un RTA Reģionālistikas zinātniskā institūta zinātniskajiem darbiniekiem un doktorantiem, kā arī turpmāko Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekta DocTDLL aktivitāšu īstenošanai, sadarbojoties ar Todd Blayone (Canada) un Olena Mykhailenko (Canada, Ukraine).

Nodrošinot doktora studiju programmas „Pedagoģija“ īstenošanu, ir iespējams integrēt studiju procesā Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekta DocTDLL rezultātus, iesaistot PhD studentus zinātniski pētnieciskā darbībā. (https://www.rta.lv/aktualitates/1838)

Ziņojums par pieredzes apguves vizīti

Fotogalerija: