Latvijas Zinātnes padomes fundamentālo un lietišķo pētījumu projekts
"Transformatīvas digitālās mācīšanās ieviešana pedagoģijas zinātnes doktora programmā Latvijā"
   (DocTDLL) lzp-2018/2-0180

Latvijas - Ukrainas sadarbības programmas projekts
"Digitālās gatavības un cilvēkkapitāla attīstības dzimumu aspekti reģionos"  Projekta Nr. LV-UA/2018/3

Exstending Social Educators Competences (ESEC)
Project Nr. 2018-1-PL01-KA204-051126