RTA maģistra studiju programmas "Pedagoģija" absolvente Olga Vindača

Olgas Vindačas maģistra darbs „Digitālā kompetence mācīšanās konceptuālo aspektu kontekstā augstākās izglītības iestādēs” tika izstrādāts Latvijas Zinātnes padomes fundamentālo un lietišķo pētījumu projekta „Transformatīvas digitālās mācīšanās ieviešana pedagoģijas zinātnes doktora programmā Latvijā (DTDLL)” ietvaros. Jāuzsver, ka maģistra pārbaudījumu komisija O. Vindačas darbu virzīja uz RTA intelektuālā īpašuma komisiju kā darbu ar augstu intelektuālo potenciālu.
Olga Vindača 2004. gadā absolvēja Rēzeknes Augstskolu (tagadējā Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija (RTA)) un ieguva 2. līmeņa profesionālo augstāko izglītību kā angļu valodas skolotājs (strādājot AS „Rebir”, angļu valodas zināšanas viņai noder ikdienas darbā), savukārt šogad O. Vindača absolvēja akadēmiskā maģistra studiju programmu „Pedagoģija”.
„Tā kā 21. gadsimts ir nosaukts par jauno digitālo laikmetu, digitalizācija ietekmē cilvēku dzīvi, saskarsmi, studijas un darbu, tāpēc ikvienam svarīgi attīstīt un pilnveidot savas digitālās prasmes un kompetenci visas dzīves garumā. Nepieciešamība integrēt jaunākās informācijas tehnoloģijas augstākās izglītības iestāžu studiju procesā noteica tēmas izvēli un aktualitāti,” par maģistra darba tēmas izvēli saka Olga.
„Viens no veiksmes faktoriem tehnoloģiju ieviešanai un integrēšanai ir pašu cilvēku attieksme pret informācijas tehnoloģijām. Pētījuma ietvaros tika adaptēta skala, lai noteiktu Latvijas augstākās izglītības iestāžu studentu un docētāju attieksmi pret IT, jo pozitīva attieksme ir cilvēku gatavības rādītājs un pirmais solis veiksmīgai digitālās kompetences pilnveidei. Turpinot izpēti par digitālās kompetences pašvērtējumu, pētījuma ietvaros tika piedāvāta digitālās kompetences pašvērtēšanas anketa, kas ļauj konstatēt priekšrocības un trūkumus, kā arī precizēt ierobežojumus un pilnveidošanas nepieciešamību,” stāsta Olga, atzīstot, ka viņa plāno turpināt savu pētījumu, mācoties doktorantūrā.
Olga neslēpj, ka, dzīvojot un strādājot Rēzeknē, turpināt mācības RTA ir laba iespēja. Savukārt raksturojot studiju vidi un pieejamo atbalstu no akadēmiskā personāla, Olga teic: „RTA ir profesionāli un pieredzējuši pasniedzēji, atsevišķi gribu pateikties sava maģistra darba vadītājai Veltai Ļubkinas kundzei par iedvesmu, motivāciju, izpalīdzību un atbalstu. Viņa ar savu piemēru liek studentiem sasniegt augstāko mērķi.”
Runājot par akadēmiju un tās piedāvājumu studentiem, Olga atzīst, ka RTA ir „mūsdienīga augstākās izglītības iestāde ar plašām studiju iespējām un izaicinājumiem”.

RTA Sabiedrisko attiecību nodaļa
Foto no O. Vindačas personīgā arhīva


Olga Vindaca graduated from Rezekne Higher Education Institution in 2004 (now Rezekne Academy of Technologies (RTA)) and acquired 2nd level professional higher education as an English teacher and this year O. Vindaca graduated from the academic master's program “Pedagogics”. "Since the 21st century is called the new digital era, digitalisation has an impact on people's lives, communication, studies and work, so it is important for everyone to develop and improve their digital skills and competences throughout their lives. The need to integrate the latest information technologies in the study process of higher education institutions determined the choice and topicality of the topic,” says Olga, choosing the topic of the Master's thesis.

“One of the success factors for technology introduction and integration is the people's attitude to information technology. Within the framework of the research, the scale was adapted to determine the attitude of students and lecturers of higher education institutions of Latvia to IT, because positive attitude is the readiness indicator of people and the first step to successful development of digital competence. Continuing research on self-assessment of digital competence, the research offered a self-assessment questionnaire for digital competence, which allows to identify advantages and disadvantages, as well as to clarify restrictions and need for improvement, ”says Olga, acknowledging that she plans to continue her research while studying for doctoral studies. Olga does not hide that, while living and working in Rezekne, continuing studies at RTA is a good opportunity. While describing the study environment and the support available from the academic staff, Olga says: “RTA is a professional and experienced tutor, I would like to thank my supervisor Dr. Paed., professor Velta Lubkina for inspiration, motivation, help and support. She sets the example for students to achieve the highest goal.”

Speaking of the academy and its offer to students, Olga admits that RTA is a "modern higher education institution with extensive study opportunities and challenges".

RTA Public Relations Department

Photo from O. Vindaca personal archive