PROFESIONĀLĀS PILNVEIDES PROGRAMMA "Izglītības un pedagoģisko paradigmu maiņa teorijā un praksē"

Programma tiek īstenota lietišķā pētījuma Transformatīvas digitālās mācīšanās ieviešana doktora studiju programmā „Pedagoģija” Latvijā (DocTDLL) projektā, kas tiek īstenots sadarbībā ar Ontario universitāti (Kanāda EILAB). Programmas apguve (a) veicinās doktorantu, maģistrantu un docētāju izpratni par izglītības un pedagoģisko paradigmu būtību, maiņu un attiecīgajām izmaiņām izglītības sistēmā un pedagoģiskajā procesā ar transformatīvās digitālās mācīšanās dominanti: teorētiskās nostādnes un to izmantošana pētījumos un praksē; (b) kurss pilnveidos docētāju un doktorantu gatavību strādāt e-platformā, organizējot studiju procesu doktora/maģistra studijās, piedāvājot studentiem iespējas mācīties attālināti digitālā vidē; (c) turpinās pārbaudīt tehniskās bāzes un programmas funkcionēšanu. 

Programmas apjoms: 16 akadēmiskās stundas.

Kursu norises programma.

Pēc programmas apguves tiek izsniegta Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Mūžizglītības centra apliecība.

Programmas apguve:  Skype sesijās un RTA video web auditorijā, nodrošinot materiālu pieejamību un sekmējot programmas apguvi transformatīvās digitālās mācīšanās procesā: darba valodas - latviešu un angļu.

Materiāli pieejami ekursos https://ekursi.rta.lv/.  

Programmas norise: 2020.gada 24.aprīlis – 3.jūnijs.

Programmas izmaksas tiek segtas no projekta līdzekļiem.